Wai 1716(b)

Wai 1716(a)

Wai 1716

Wai 1680(a)

Wai 1680

Wai 1522(b)

Wai 1522(a)

Wai 1522

Wai 1131(c)

Wai 1131(b)